Reprezentuj FMV

Študentská rada vysokých škôl Slovenskej republiky Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomická univerzita v Bratislave Erasmus Student Network
V skratke o fakulte Prečo študovať na FMV? Ubytovanie Knižnica Stravovanie

Fakulta medzinárodných vzťahov

Fakulta medzinárodných vzťahov bola založená v roku 2000 ako vtedy najmladšia fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Cieľom fakulty je vybudovať tradície vo výchove vysokokvalifikovaných odborníkov zabezpečujúcich realizáciu zahranično - ekonomických vzťahov Slovenskej republiky.
Študenti majú jedinečnú možnosť nadobudnúť cenné poznatky v oblasti medzinárodných hospodárskych vzťahov, medzinárodného práva a medzinárodných politických vzťahov. Pozornosť je venovaná aj problémom súčasnej diplomatickej praxe a diplomatickému protokolu. Vysoká kvalita v oblasti jazykovej výučby je súčasťou bakalárskeho aj inžinierskeho štúdia.
Fakulta taktiež ponúka štúdium v cudzích jazykoch s možnosťou získania dvojitých diplomov zo zahraničných partnerských univerzít. Počas štúdia majú študenti možnosť absolvovať výmenné študijné pobyty a odborné stáže, prostredníctvom ktorých zvyšujú svoju konkurencieschopnosť na pracovnom trhu.
Fakulta Medzinárodných vzťahov je charakteristická svojim pozitívnym prístupom k zahraničným študentom, čím zabezpečuje multikultúrne študijné prostredie. Týmto si fakulta zabezpečuje svoje silné postavenie pri príprave odborníkov pre medzinárodný trh práce.
Absolventi sa uplatnia ako odborníci v oblasti medzinárodných vzťahov, hospodárskej diplomacie, v orgánoch verejnej správy, v medzinárodných a mimovládnych organizáciách.

Pre viac informácií navštívte oficiálnu fakultnú stránku.

Prečo študovať na FMV?

Postrehy absolventov:

„Na Fakultu medzinárodných vzťahov EUBA som prišiel iba krátko po jej založení, v roku 2002. Po desiatich semestroch inžinierskeho a následne troch rokoch doktorandského štúdia som presvedčený, že ísť študovať na FMV bolo jedno z najlepších rozhodnutí, aké som urobil. Všestranná príprava na široké spektrum povolaní, flexibilita pri uplatnení na trhu práce, ako aj silné zázemie v najmenej troch svetových jazykoch sú tri hlavné faktory, ktoré spolu s ekonomicko-politickým zameraním fakulty garantujú našim absolventom prakticky 100%-nú istotu kvalifikovaného zamestnania. Nízky počet študentov v ročníku v spojení s individuálnym prístupom vyučujúcich vytvorili na fakulte takmer rodinnú atmosféru, vďaka ktorej sa na pôdu svojej Alma Mater neustále rád a často vraciam a roky na nej strávené považujem za jedno z najkrajších a najužitočnejších období svojho života.“

Ing. Peter Reťkovský
Doktorant FMV

„Absolventi FMV EUBA su jedni z najlepších na trhu a pre našu spoločnosť sú vyhľadávanými spolupracovníkmi.“

Ing. Martin Smolka
Prezident spoločnosti OnXpo

„So študentom z FMV, ktorý u nás pracuje, sme nadmieru spokojní. Vidíme u neho potenciál a radi by sme predĺžili našu spoluprácu aj po ukončení jeho štúdia.“

Roman Žitný
HR Specialist Adidas Slovakia

„Štúdium na Fakulte medzinárodných vzťahov EUBA mi poskytlo dôležité zručnosti pre prácu kariérneho diplomata - či už ide o nevyhnutné jazykové vybavenie, široký všeobecný prehľad, alebo poznanie ekonomických súvislostí v ich úzkom prepojení s politickými a diplomatickými predmetmi. Taktiež mimoškolské aktivity, ktorých som sa počas štúdia na FMV EUBA zúčastnil, mi pomohli získať lepšiu štartovaciu pozíciu v pracovno-profesionálnej oblasti.“

Ing. Marek Hnát
2. tajomník, ministerstvo zahraničných vecí, SR

Ubytovanie

Študentské internáty FMV EUBA nájdeš tu.

Knižnica

Slovenskú ekonomickú knižnicu („Knižnica na EUBE“) nájdete v starej budove Ekonomickej univerzity v Bratislave na 2.,3. a 4. poschodí.

V SEK sú otváracie hodiny zvyčajne od pondelka do piatku od 8.30 – do 18.00.
Aktuálne prevádzkové hodiny počas semestra, počas skúškového obdobia či počas letných prázdnin nájdete vždy tu.

Poskytované služby

Výpožičné služby:

 • absenčné: dokumenty sa poskytujú mimo priestorov SEK po splnení podmienok uvedených v Knižničnom poriadku, realizujú sa v priestoroch požičovne
 • prezenčné: žiadané dokumenty sú prístupné v študovniach a v požičovni.
 • Medziknižničná výpožičná služba:

 • pasívna: knižnica sprostredkováva a sprístupňuje výpožičky z iných knižníc, ak sa hľadaný dokument nenachádza vo fonde SEK
 • aktívna: knižnica požičiava dokumenty z vlastného fondu iným knižniciam.
 • Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba:

 • vypožičanie dokumentu z fondu zahraničnej knižnice. Právo vybavovať MMVS majú na území Slovenska Univerzitná knižnica v Bratislave, Centrum VTI SR Bratislava, Slovenská národná knižnica Martin.
 • Bibliograficko-informačné služby:

 • poskytovanie informácií o dokumentoch zo sekundárnych a terciárnych informačných zdrojov v klasickej a elektronickej forme.
 • Rešeršné služby:

 • vypracovávanie rešerší na konkrétnu tému (rešeršnú požiadavku) na základe ústnych, písomných, telefonických a iných objednávok.
 • Konzultačné služby:

 • zodpovedanie najrôznejších bežných a odborných otázok, ktoré sa týkajú napr. výpožičného systému knižnice, jej prevádzky, prístupných informačných zdrojov, systému vyhľadávania v katalógoch, obsluhy počítačov v študovniach, pomoc pri vyhľadávaní – samoobslužné rešerše, navigácia v elektronických informačných zdrojoch.
 • Metodické služby:

 • informačná výchova používateľov – školenia používateľov v oblasti orientácie v knižnično-informačnom systéme SEK, navigácia a prístup k informačným zdrojom.
 • Slovenská ekonomická knižnica (SEK) vykonáva svoju činnosť podľa Výpožičného poriadku. Podľa tohto:

 • Požičiavanie niektorých dokumentov sa obmedzuje len na prezenčné výpožičky, t.j. len do študovne.
 • Výpožička dokumentu sa realizuje na základe žiadanky používateľa prostredníctvom automatizovaného výpožičného systému. Jednorazovo si používateľ môže objednať najviac 15 žiadaniek za deň. Absenčne môže mať používateľ požičaných najviac 30 titulov dokumentov
 • Žiadaný dokument si môže vyzdvihnúť v knižnici nasledujúci deň (ale väčšinou už aj po uplynutí 1 hodiny od podania elektronickej žiadanky). Po tomto termíne sa žiadanka stornuje (po 1 dni)
 • Používateľ si môže dokumenty (okrem skrípt) vypožičané iným používateľom rezervovať. Knižnica upovedomí používateľa o možnosti prevzatia rezervovaného dokumentu. Držaná rezervácia sa uchováva 14 dní. Rezervácie sa poskytujú za úhradu.
 • Výpožičná lehota pre knihy je 1 mesiac. Knižnica má právo v odôvodnených prípadoch stanoviť kratšiu výpožičnú lehotu, prípadne požadovať vrátenie dokumentu aj pred uplynutím stanovenej lehoty.
 • Výpožičnú lehotu možno predĺžiť dvakrát po jednom mesiaci, ak používateľ požiada o predĺženie 5 dní pred jej uplynutím a ak ten istý titul knihy nežiada iný používateľ. Požiadať o predĺženie môže používateľ osobne, telefonicky alebo elektronickou poštou. Používateľ si môže vypožičaný titul knihy predĺžiť aj sám prostredníctvom svojho konta, ktoré je na stránke online katalógu.
 • Pre študijnú literatúru, ktorá tvorí špecifickú časť knižničného fondu (v elektronickom katalógu je identifikovaná lokáciou „USK“ a na dokumente v signatúre je predznačená písmenom “U”, napr.: U 740217), platia tieto osobitné pravidlá:

 • Výpožičná lehota je 1 semester,
 • výpožičnú lehotu možno na požiadanie predĺžiť dvakrát o semester, v opačnom prípade knižnica vymáha vrátenie študijnej literatúry rovnakým spôsobom ako pri ostatných dokumentoch. Nová výpožička sa môže uskutočniť len po predložení dokumentu,
 • ak používateľ absenčne požičaný dokument nevráti v stanovenej lehote, knižnica mu účtuje poplatok za nedodržanie výpožičnej lehoty a to bez ohľadu na to, či knižnica vrátenie dokumentu písomne žiadala alebo nie,
 • ak používateľ na základe upomienky nevráti vypožičaný dokument, knižnica má právo zamedziť mu poskytovanie služieb až do vysporiadania pohľadávok. Pri vymáhaní vypožičaného dokumentu knižnica používateľovi účtuje manipulačný poplatok,
 • používateľ, ktorý dá knižnici k dispozícii e-mailovú adresu, bude po jej nahlásení dostávať oznamy na túto adresu.
 • Základné výpožičné služby poskytuje knižnica registrovaným používateľom bezplatne. Za registráciu, jej predĺženie a niektoré druhy služieb účtuje poplatky pre jednotlivé kategórie používateľov podľa poplatkov.

  Registrácia a výpožičné službyUčitelia
  a zamestnanci EU*
  Študenti EUOstatní
  Registráciabezplatne2,00 €5,00 €
  Dočasný preukaz používateľa (3 mesiace)bezplatne2,00 €2,00 €
  Vystavenie duplikátu preukazu používateľabezplatnebezplatne10,00 €
  Manipulačný poplatok pri zmene registračnej kartybezplatne0,50 €1,50 €
  Predĺženie registrácie (na 1 rok)bezplatne0,50 €2,50 €
  Zmena heslabezplatne0,50 €0,50 €
  Rezervovanie dokumentu (za každý dokument)bezplatne0,50 €0,50 €
  Výpis z konta používateľabezplatne0,50 €0,50 €

  * Študenti interného doktorandského štúdia EU sú posudzovaní ako zamestnanci EU.

  Link na web Knižnice Ekonomickej univerzity:
  http://www.sek.euba.sk/

  Link na jednoduché vyhľadávanie skrípt, kníh,
  dokumentov, časopisov a i., ktoré poskytuje SEK:
  http://193.87.31.4/i2/i2.entry.cls?ictx=eu&language=1&logout=1&skin=1

  Jedálne a možnosti stravovania

  ŠTUDENTSKÁ JEDÁLEŇ EU, DOLNOZEMSKÁ

  Kto do tejto jedálne ešte v živote nezavítal môže mať malé problémy s jej nájdením.

  Také ťažké, ako sa to zdá, to však nie je a v nasledujúcich pár riadkoch si to teda vysvetlíme:

  ŠJ Dolnozemská sa nachádza v areáli univerzity a je priamo prepojená s oboma budovami.Keď chceš do jedálne zamieriť z novej budovy kde sídli aj naša fakulta je to veľmi ľahké:

  Od výťahov smeruj doľava a pokračuj kým pred tebou nebude zopár schodov, ktoré treba zdolať a ocitneš sa v presklenom priechode, pomocou ktorého sa dostaneš až ku vrátnici v starej budove. Pri vrátnici stačí zamieriť hore schodmi, následne doľava popri učebniach až k presklenným dverám. Ak si toto všetko prekonala/prekonal už ti stačí zdolať pár schodov a ocitneš sa vo vytúženej jedálni, kde môžeš zahnať svoj hlad.

  A teraz niečo k postupu ako si jedlo vybrať a následne objednať:

  Na objednávanie ako aj na výdaj stravy ti poslúži tvoj ISIC. Na tento si dobiješ kredit buď prevodom na účet, alebo si svoj ISIC dobiješ v pokladni, ktorá sa nachádza vo vestibule pod jedálňou. Viac info o oboch spôsoboch môžeš nájsť TU.

  Keď máš svoj ISIC dobitý potrebuješ následne nájsť terminál, na ktorom si svoje jedlo môžeš vopred objednať – jedlo je potrebné objednať deň vopred, keďže sa môže stať že v tebou vybraný deň už dostupné nebude. Tento terminál sa nachádza v starej budovej pri vrátnici a vo vestibule jedálne a v novej budove ho nájdeš napravo od výťahov (obrazovka na stene, stačí priložiť ISIC ku čítačke a ostatné je ľahké).

  Keď si absolvoval všetky tieto procedúry stačí už len zájsť do jedálne s ISICom, ktorý priložíš pri výdaji jedla a následne dostaneš jedlo ktoré bolo tebou objednané.

  BUFETY V NOVEJ A STAREJ BUDOVE

  Samozrejme aj naše bufety ponúkajú široký sortiment jedál a lahôdok, takže kedykoľvek ťa chytí hlad stačí zájsť sem.

  Bufet v novej budove (tam kde sídli aj naša fakulta) sa nachádza vpravo od výťahov. Tu máš možnosť vybrať si počas obeda z varených jedál, ktoré sú v ponuke. Platiť môžeš buď v hotovosti, alebo ISIC kartou, na ktorej máš dobitý kredit, ako už bolo vyššie spomínané. Odporúčame platiť ISICom, nakoľko obed ťa vyjde približne o 50centov lacnejšie ako keď platíš v hotovosti.

  Na výber je vždy z dostatočného počtu jedál, avšak s pribúdajúcim časom ubúda počet jedál, takže odporúčame zamieriť do bufetu čím skôr, nakoľko aj rad býva dosť dlhá.

  Bufet v starej budove sa nachádza ako keby v podzemí – rozumej tým, že treba zísť dolu schodmi a tam ho už určite uvidíš. Ponuka a spôsob stravovania v tomto bufete sú obdobné bufetu v novej budove, takže je to len na tebe, ktorý z nich si vyberieš.

  Prevádzková doba oboch bufetov je nasledovná:
  Pondelok – štvrtok od 7:00 h do 17:00 h
  Piatok od 7:00 h do 15:00 h
  Sobota - od 7:00 h do 14:00

  ŠTUDENTSKÁ JEDÁLEŇ EU, EKONÓM

  Táto jedáleň sa nenachádza na pôde univerzity, ale na pôde Študentského domova Ekonóm. Prístup sem je veľmi ľahký a trvá cca 5 minút. Stačí nastúpiť na autobus č.87 a vystúpiš na zastávke Prístavná.

  Jedlo tu je podľa študentov najchutnejšie zo všetkých jedální. Výhodou je, že jedlo si netreba vopred objednať, stačí ak máš kredit na svojom ISIC. Prístup zo zastávky je veľmi ľahký: buď pôjdeš cez hlavný vchod ŠD Ekonóm, alebo vychodenou cestičkou priamo ku zadnému vchodu do jedálne.

  Jedáleň je otvorená v nasledovných časoch:
  Pondelok – piatok od 11:00 h do 13:30 h

  Študentská jedáleň EU, Prokopa Veľkého 41 (HOPA)

  Táto jedáleň sa nachádza na internáte Horský par, alebo medzi nami skôr poznaný pod menom HOPA. Prístup je veľmi ľahký, stačí nastúpiť na autobus 184, ktorý ťa dovezie až na zastávku Prokopa Veľkého. Potom treba ísť hore do kopca, alebo ešte ľahšie je, iba nasledovať dav študentov. Jedáleň sa nachádza v budove internátu, stačí po vstupe zísť dolu schodmi a zabočiť doľava.

  Jedáleň je otvorená nasledovne:
  Pondelok – piatok od 12:00 h do 14:15 h
  Sobota – nedeľa od 12:00 h do 13:30 h

  BUFET HOPA

  Bufet sa nachádza v budove internátu na -1 poschodí (určite ho nájdeš). Ponúka všetko čo si len vieš predstaviť, od rôznych minútiek, šalátov, pív, nealko až po varené jedlá. Bufet je veľmi obľúbený hlavne u študentov bývajúcich na tomto internáte.

  Otvorený je nasledovne:
  Pondelok – štvrtok od 7:00 h do 21:00 h
  Piatok - od 7:00 h do 20:00 h
  Sobota – nedeľa od 9:30 h do 20:00 h

  Stravovacie zariadenie Baracuda pri ŠD Vlčie hrdlo

  Bufet a stravovacie zariadenie ponúkajú jedlá pre študentov za zvýhodnené ceny.

  Viac info nájdeš TU.

  Otváracia doba je nasledovná:
  Pondelok – piatok od 10:00 h do 22:00 h
  Sobota - nedeľa od 10:00 h do 16:00 h

  Ďalšie možnosti stravovania

  ŠKOLIČKA bar & restaurant

  Nachádza sa v areáli univerzity. Nájdeš ho pri starej budove, v budove kde sa nachádza aj posilňovňa – stačí ísť ďalej po ceste smerom ku internátu. V ponuke je výber z jedál ako aj denné menu.

  BAGETÉRIA V NOVEJ BUDOVE

  Bagetéria ponúka výber rôznych bagiet a nealko nápojov. Nachádza sa na 1. poschodí v bloku E (vyšliapať schody po vstupe a hneď zahnúť doprava a vyšliapať ďalšie schody).

  SMILE PIZZA

  Tento bufet sa nachádza taktiež v novej budove a ako už z názvu vyplýva ponúka predovšetkým čerstvú pizzu ako aj šaláty, bagety, kávu, čaj a rôzne iné nápoje. Pizzeria taktiež ponúka posedenie na vlastnej terase v prípade priaznivého počasia s výhľadom na vstupný chodník školy.

  Viac info k stravovaniu môžeš nájsť aj na oficiálnej univerzitnej stránke, alebo po kliknutí TU.

  V prípade otázok neváhaj a zastav sa aj u nás na parlamente. SME TU PRÁVE PRE TEBA!