Fakulta medzinárodných vzťahov

Fakulta medzinárodných vzťahov bola založená v roku 2000 ako vtedy najmladšia fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Cieľom fakulty je vybudovať tradície vo výchove vysokokvalifikovaných odborníkov zabezpečujúcich realizáciu zahranično – ekonomických vzťahov Slovenskej republiky.

Študenti majú jedinečnú možnosť nadobudnúť cenné poznatky v oblasti medzinárodných hospodárskych vzťahov, medzinárodného práva a medzinárodných politických vzťahov. Pozornosť je venovaná aj problémom súčasnej diplomatickej praxe a diplomatickému protokolu. Vysoká kvalita v oblasti jazykovej výučby je súčasťou bakalárskeho aj inžinierskeho štúdia.

Fakulta taktiež ponúka štúdium v cudzích jazykoch s možnosťou získania dvojitých diplomov zo zahraničných partnerských univerzít. Počas štúdia majú študenti možnosť absolvovať výmenné študijné pobyty a odborné stáže, prostredníctvom ktorých zvyšujú svoju konkurencieschopnosť na pracovnom trhu.

Fakulta Medzinárodných vzťahov je charakteristická svojim pozitívnym prístupom k zahraničným študentom, čím zabezpečuje multikultúrne študijné prostredie. Týmto si fakulta zabezpečuje svoje silné postavenie pri príprave odborníkov pre medzinárodný trh práce.

Absolventi sa uplatnia ako odborníci v oblasti medzinárodných vzťahov, hospodárskej diplomacie, v orgánoch verejnej správy, v medzinárodných a mimovládnych organizáciách.

Pre viac informácií navštívte oficiálnu fakultnú stránku.