Knižnica

Slovenskú ekonomickú knižnicu („Knižnica na EUBE“) nájdete v starej budove Ekonomickej univerzity v Bratislave na 2.,3. a 4. poschodí.

V SEK sú otváracie hodiny zvyčajne od pondelka do piatku od 8.30 – do 18.00.

Aktuálne prevádzkové hodiny počas semestra, počas skúškového obdobia či počas letných prázdnin nájdete vždy tu.

Poskytované služby

Výpožičné služby:

 • absenčné: dokumenty sa poskytujú mimo priestorov SEK po splnení podmienok uvedených v Knižničnom poriadku, realizujú sa v priestoroch požičovne
 • prezenčné: žiadané dokumenty sú prístupné v študovniach a v požičovni.

Medziknižničná výpožičná služba:

 • pasívna: knižnica sprostredkováva a sprístupňuje výpožičky z iných knižníc, ak sa hľadaný dokument nenachádza vo fonde SEK
 • aktívna: knižnica požičiava dokumenty z vlastného fondu iným knižniciam.

Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba:

 • vypožičanie dokumentu z fondu zahraničnej knižnice. Právo vybavovať MMVS majú na území Slovenska Univerzitná knižnica v Bratislave, Centrum VTI SR Bratislava, Slovenská národná knižnica Martin.

Bibliograficko-informačné služby:

 • poskytovanie informácií o dokumentoch zo sekundárnych a terciárnych informačných zdrojov v klasickej a elektronickej forme.

Rešeršné služby:

 • vypracovávanie rešerší na konkrétnu tému (rešeršnú požiadavku) na základe ústnych, písomných, telefonických a iných objednávok.

Konzultačné služby:

 • zodpovedanie najrôznejších bežných a odborných otázok, ktoré sa týkajú napr. výpožičného systému knižnice, jej prevádzky, prístupných informačných zdrojov, systému vyhľadávania v katalógoch, obsluhy počítačov v študovniach, pomoc pri vyhľadávaní – samoobslužné rešerše, navigácia v elektronických informačných zdrojoch.

Metodické služby:

 • informačná výchova používateľov – školenia používateľov v oblasti orientácie v knižnično-informačnom systéme SEK, navigácia a prístup k informačným zdrojom.

Slovenská ekonomická knižnica (SEK) vykonáva svoju činnosť podľa Výpožičného poriadku. Podľa tohto:

 • Požičiavanie niektorých dokumentov sa obmedzuje len na prezenčné výpožičky, t.j. len do študovne.
 • Výpožička dokumentu sa realizuje na základe žiadanky používateľa prostredníctvom automatizovaného výpožičného systému. Jednorazovo si používateľ môže objednať najviac 15 žiadaniek za deň. Absenčne môže mať používateľ požičaných najviac 30 titulov dokumentov.
 • Žiadaný dokument si môže vyzdvihnúť v knižnici nasledujúci deň (ale väčšinou už aj po uplynutí 1 hodiny od podania elektronickej žiadanky). Po tomto termíne sa žiadanka stornuje (po 1 dni).
 • Používateľ si môže dokumenty (okrem skrípt) vypožičané iným používateľom rezervovať. Knižnica upovedomí používateľa o možnosti prevzatia rezervovaného dokumentu. Držaná rezervácia sa uchováva 14 dní. Rezervácie sa poskytujú za úhradu.
 • Výpožičná lehota pre knihy je 1 mesiac. Knižnica má právo v odôvodnených prípadoch stanoviť kratšiu výpožičnú lehotu, prípadne požadovať vrátenie dokumentu aj pred uplynutím stanovenej lehoty.
 • Výpožičnú lehotu možno predĺžiť dvakrát po jednom mesiaci, ak používateľ požiada o predĺženie 5 dní pred jej uplynutím a ak ten istý titul knihy nežiada iný používateľ. Požiadať o predĺženie môže používateľ osobne, telefonicky alebo elektronickou poštou. Používateľ si môže vypožičaný titul knihy predĺžiť aj sám prostredníctvom svojho konta, ktoré je na stránke online katalógu.

Pre študijnú literatúru, ktorá tvorí špecifickú časť knižničného fondu (v elektronickom katalógu je identifikovaná lokáciou „USK“ a na dokumente v signatúre je predznačená písmenom “U”, napr.: U 740217), platia tieto osobitné pravidlá:

Výpožičná lehota je 1 semester, výpožičnú lehotu možno na požiadanie predĺžiť dvakrát o semester, v opačnom prípade knižnica vymáha vrátenie študijnej literatúry rovnakým spôsobom ako pri ostatných dokumentoch. Nová výpožička sa môže uskutočniť len po predložení dokumentu, ak používateľ absenčne požičaný dokument nevráti v stanovenej lehote, knižnica mu účtuje poplatok za nedodržanie výpožičnej lehoty a to bez ohľadu na to, či knižnica vrátenie dokumentu písomne žiadala alebo nie, ak používateľ na základe upomienky nevráti vypožičaný dokument, knižnica má právo zamedziť mu poskytovanie služieb až do vysporiadania pohľadávok. Pri vymáhaní vypožičaného dokumentu knižnica používateľovi účtuje manipulačný poplatok, používateľ, ktorý dá knižnici k dispozícii e-mailovú adresu, bude po jej nahlásení dostávať oznamy na túto adresu.

Základné výpožičné služby poskytuje knižnica registrovaným používateľom bezplatne. Za registráciu, jej predĺženie a niektoré druhy služieb účtuje poplatky pre jednotlivé kategórie používateľov podľa poplatkov.

Registrácia a vypožičané službyUčitelia a zamestnanci EU*Študenti EUOstatní
Registráciabezplatne2,00 €5,00 €
Dočasný preukaz používateľa (3 mesiace)bezplatne2,00 €2,00 €
Vystavenie duplikátu preukazu používateľabezplatnebezplatne10,00 €
Manipulačný poplatok pri zmene registračnej kartybezplatne0,50 €1,50 €
* Študenti interného doktorandského štúdia EU sú posudzovaní ako zamestnanci EU.

Link na web Knižnice Ekonomickej univerzity:
http://www.sek.euba.sk/

Link na jednoduché vyhľadávanie skrípt, kníh,
dokumentov, časopisov a i., ktoré poskytuje SEK:
http://193.87.31.4/i2/i2.entry.cls?ictx=eu&language=1&logout=1&skin=1