Ubytovanie

Pokračujúci študenti si prihlášky podávajú prostredníctvom informačného systému AIS. Termín podávania prihlášok 3.5. – 28.5. 2021. Dodatočné dokumenty (napr. kópia preukazu ZŤP, kópia úmrtného listu a pod.)prosíme poslať na adresu Ubytovacej komisie FMV a to konkrétne na e-mail: ubytovanie.fmv@euba.sk.

PRI PODÁVANÍ ŽIADOSTI POSTUPUJTE PRESNE PODĽA NÁVODU, ktorý nájdete v systéme AIS (v záložke Postupy) alebo v „Dokumenty“.

Dosiahnuté body si každý študent, vo vlastnom záujme, môže overiť v AIS-e. Zároveň bude najneskôr 01.06.2021 zverejnené výsledné poradie spracovaných žiadostí pre príslušné ročníky (záložka ubytovanie/poradie).

Najneskôr 15.6.2021 bude na stránke spfmv.sk zverejnený výsledok prideľovania ubytovania na akademický rok 2021/2022.
O pridelení konkrétneho ubytovacieho miesta vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu alebo informačného systému AIS (ubytovacie miesto sa zobrazí v Evidencii žiadosti študenta- detail žiadosti) v Auguste.

Študenti, ktorí odchádzajú na zimný semester ak roka 2021/2022 do zahraničia v rámci výmenných programov (ERASMUS, SAIA, bilaterálne zmluvy a pod.) si žiadosť o ubytovanie NEPODÁVAJÚ!!!. Žiadosť o ubytovanie si podávajú do 31.12.2021 na Centrum podnikateľských služieb. Vzor žiadosti si nájdete v záložke dokumenty.

Študenti, ktorí odchádzajú na letný semester ak. roka 2021/2022 do zahraničia v rámci výmenných programov (ERASMUS, SAIA, bilaterálne zmluvy a pod.), prosím, uveďte túto informáciu do poznámky žiadosti v AIS-e!

Študentom, ktorým bude pridelené ubytovanie, ale odchádzajú na výmenný pobyt v letnom semestri, konkrétne ubytovacie miesto pridelí Ubytovacia komisia FMV v riadnom termíne v súlade s Harmonogramom. Študentom, ktorým bude pridelené ubytovanie, ale odchádzajú na výmenný pobyt v zimnom semestri, bude konkrétne ubytovacie miesto pridelené len v prípade, že je možné zabezpečiť obsadenie lôžka náhradou za študenta, ktorý odchádza na výmenný pobyt v letnom semestri. V opačnom prípade im bude konkrétne ubytovacie miesto pridelené až po ich návrate z výmenného pobytu.
Títo študenti sú povinní podať si žiadosť dodatočne aj na Centrum podnikateľských činností a univerzitných služieb EU v BA (cpcus.cpcus@euba.sk) podľa harmonogramu. Vzor žiadostí nájdete tu: CPUS

Študenti, ktorým nebolo pridelené ubytovacie miesto a budú mať v prípade ďalších voľných kapacít stále záujem o ubytovanie, môžu poslať odvolanie podľa daného vzoru na stránke spfmv.sk v sekcií ubytovanie/dokumenty. Odvolanie výhradne posielať na e-mailovú adresu ubytovacej komisie (ubytovanie.fmv@euba.sk)
Upozorňujeme, že bude určujúce aj pri ďalšom posune čiar a prejavujete ním Ubytovacej komisii FMV pretrvávajúci záujem o ubytovanie v ŠD EU v BA.
V odvolaní uveďte všetky relevantné informácie, prípadne priložte aj podklady, na základe ktorých má byť žiadosť prehodnotená.

Poplatky spojené s ubytovaním v internátnych zariadeniach EUBA budú vygenerované na konci augusta resp. začiatkom septembra.

Doplňujúce informácie

Body pridelené za prospech počas štúdia (podľa dosiahnutých známok zo skúšok) sa budú vypočítavať podľa obdobia, v ktorom boli známky nadobudnuté: To znamená, že AIS pridelí body za prospech, podľa toho kedy (v akom dátume) bola známka zapísaná do systému AIS a následne vypočíta priemer známok.

Modelová situácia – ak nebodaj prenášate jeden alebo viac predmetov z minulých semestrov a tieto predmety ste úspešne ukončili v inom semestri ako v pôvodom, AIS vám započíta do priemeru aj známky z týchto predmetov, pokiaľ vyučujúci zapísal do AISU hodnotenie s dátumom, pre ktorý AIS vypočítava priemer podľa Zásad prideľovania ubytovania.

Novoprijatým uchádzačom sa budú body za ubytovanie vypočítavať podľa pravidiel stanovených v Zásadách prideľovania ubytovania v Študentských domovoch Ekonomickej univerzity v Bratislave pre akademický rok 2021/2022. (postup nájdete v „Dokumenty“).

Študenti nastupujúci do 1. ročníka 1. stupňa môžu získať body v kategórii:

 • Za výsledky prijímacieho pohovoru: B1 = 3 P, max. 300 bodov
 • Za vzdialenosť trvalého bydliska od miesta štúdia: B2 = V{vzdialenosť od mesta trvalého bydliska (v km)} × 4, max. 100 bodov
 • Doplnkové body: preukaz ZŤP, obojstranná/ jednostranná osirelosť, zahraniční študenti

Študenti nastupujúci do 1. ročníka 2. stupňa môžu získať body v kategórii:

 • Na základe priemeru zo známok dosiahnutých na bakalárskych štátnych skúškach (t.j. výsledok ústnej a písomnej časti IKKaR, štátnych skúšok Medzinárodné vzťahy a Svetová ekonomika, obhajob): B1 = (4-P) × 100, max. 300 bodov
 • Za vzdialenosť trvalého bydliska od miesta štúdia: B2 = V vzdialenosť od mesta trvalého bydliska (v km) × 4, max. 100 bodov
 • Doplnkové body: preukaz ZŤP, obojstranná/ jednostranná osirelosť, zahraniční študenti, sociálne štipendium, ŠVOČ, motivačné štipendium (s výnimkou prospechového)

Študenti, ak ste si počas akademického roka menili telefónne číslo alebo e-mail, prosím uveďte to do poznámky k žiadosti. Zmené údaje si viete samostatne zmeniť aj v systéme AIS .

Do poznámky k žiadosti môžete uviesť preferovaného spolubývajúceho a aktivity alebo iné skutočnosti, za ktoré by vám mali byť pridelené body dodatočne.


Pokiaľ vám systém AIS nezverejní body pridelené za vzdialenosť, prosím kontaktujte členov ubytovacej komisie FMV na – ubytovanie.fmv@euba.sk

Užitočné linky !!!

Všetky spomínané dokumenty aj s návodom na použitie systému AIS nájdete v sekcii ubytovanie/dokumenty alebo na stránke CPUS.

Na uvedenej adrese nájdete aj:

 • Harmonogram ubytovania v akademickom roku 2021/2022
 • Zásady prideľovania ubytovania v Študentských domovoch Ekonomickej univerzity v Bratislave pre akademický rok 2021/2022.
 • Domový poriadok v Študentských domovoch Ekonomickej univerzity v Bratislave
 • Návod na použitie AIS
 • Iné relevantné dokumenty.


Úpravy a zmeny

Upozorňujeme študentov, ktorým bolo pridelené ubytovanie na zmenu v termínoch na uhradenie poplatku za ubytovanie na mesiace september-december 2021!!! Uhradiť poplatok za ubytovanie vrátane služieb spojených s ubytovaním je nutné v dostatočnom predstihu (minimálne 3 pracovné dni pred dňom ubytovania, najneskôr však 20.8.2021). V prípade nedodržania stanovenej lehoty úhrady, teda ak študent nezaplatí do 20.8.2021, stráca nárok na pridelené miesto.

Ubytovať sa v ŠD môže študent po uhradení poplatku v termíne 2.9.2021-24.9.2021.

Zdôvodnenie: Ubytovacia komisia Ekonomickej univerzity v Bratislave pristúpila k tomuto posunu termínov z dôvodu zefektívnenia procesu ubytovania. Týmto spôsobom bude možné riešiť odvolania študentov voči neprideleniu ubytovania, a teda obsadenie kapacít, na ktoré sa študenti v konečnom dôsledku neubytovali, pred začiatkom akademického roka.