Akademický senát

Akademický senát FMV EU je jej samosprávnym zastupiteľským orgánom. Člení sa na zamestnaneckú a študentskú časť. Členov zamestnaneckej časti AS FMV volia v priamych voľbách členovia zamestnaneckej časti akademickej obce. Členov študentskej časti AS FMV volia v tajných voľbách členovia študentskej časti akademickej obce. Funkčné obdobie členov zamestnaneckej časti AS FMV EU je štvorročné, študentskej časti AS FMV EU dvojročné.

Doplňujúce voľby do Akademického senátu fakulty a univerzity 2023

Zverejnenie zoznamu kandidátov na doplňujúce voľby do AS FMV za študentskú časť

Dňa 04.04.2023 sa uskutočnia doplňujúce voľby do Akademického senátu

Fakulty medzinárodných vzťahov za študentskú časť Fakulty medzinárodných vzťahov EU v Bratislave. Doplňujúce voľby člena študentskej časti Akademického senátu FMV EU v Bratislave (ďalej len „AS FMV“) vyhlásil AS FMV podľa článku 4 odsek 8 Zásad volieb do Akademického senátu Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave na základe hlasovania zo dňa 8.3.2023.

Volebná komisia pre doplňujúce voľby do AS FMV v Bratislave za študentskú časť FMV EU konštatuje, že prijala 1 návrh na kandidáta (Zápisnica zo zasadnutia komisie) na člena AS FMV v Bratislave za študentskú časť FMV EU. Návrh bol náležite skontrolovaný a bol prehlásený za platný.

Navrhnutý kandidát: HÁMOROVÁ, Tamara

Šimon Rusinko – Predseda volebnej komisie

DOKUMENTY :

DOKUMENTY 2023:

DOKUMENTY 2022:

Akademický senát – 2022

DOKUMENTY 2021 :