Opatrenia ku Covid 19

Tento dodatok nadobúda účinnosť

od 1. 1. 2021.

Všetky ďalej uvedené opatrenia a termíny môžu byť zmenené a upravené v závislosti od rozhodnutí verejných autorít (napr. Úradu verejného zdravotníctva).

Konzultačné hodiny študijných oddelení a referátov

Konzultačné hodiny študijných oddelení a referátov prezenčnou formou sa predbežne do 25. 1. 2021 (vrátane) rušia.

Odporúča sa aj naďalej komunikáciu študentov a zamestnancov s uvedenými oddeleniami, referátmi realizovať elektronickou formou alebo telefonicky.

Podrobnosti o konzultačných hodinách študijných oddelení a referátov fakúlt stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby.

Štátne skúšky, rigorózne skúšky, obhajoby habilitačných prác, habilitačné a inauguračné prednášky

Organizácia a realizácia takých aktivít, ako sú štátne skúšky, obhajoby dizertačných prác, obhajoby rigoróznych prác, habilitačné a inauguračné prednášky, tzv. katedrové obhajoby dizertačných prác sa realizuje predbežne do 25. 1. 2021 (vrátane) online formou.

Pri organizovaní a realizovaní dizertačných skúšok, obhajob dizertačných prác, rigoróznych skúšok, obhajob rigoróznych prác, obhajob habilitačných prác, habilitačných a inauguračných prednášok online formou prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti zainteresovaných osôb vrátane tajného hlasovania, ak to technické podmienky umožňujú, sa nariaďuje postupovať v súlade so zákonom č. 93/2020 Z. z. z 22. apríla 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2020 Z. z. o vysokých školách …

Prístup do priestorov EU v Bratislave 

Pri vstupe do budov EU v Bratislave (a na PHF EUBA v Košiciach) a pri pohybe v nich sa vyžaduje dodržiavanie všetkých protiepidemických opatrení.

Do budov EU v Bratislave (a na PHF EUBA v Košiciach) je predbežne do 24. 1. 2021 (vrátane) vstup povolený iba zamestnancom univerzity, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná pre zabezpečenie plnenia funkcií jednotlivých pracovísk podľa rozhodnutia osôb zodpovedných za plnenie tohto opatrenia a nájomcom. Budovy EU v Bratislave sú pre zamestnancov prístupné od 6.30 do 18.00 hod.

To sa nevzťahuje na zamestnancov pracujúcich na zmeny a zabezpečujúcich nepretržitú prevádzku, prípadne iných zamestnancov, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná podľa rozhodnutia osôb zodpovedných za plnenie tohto opatrenia.

Vstup do budovy „Školička“ a do telocvične Horský park sa zakazuje do odvolania. To sa nevzťahuje na zamestnancov pracujúcich na zmeny a zabezpečujúcich nepretržitú prevádzku, prípadne iných zamestnancov, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná podľa rozhodnutia osôb zodpovedných za plnenie tohto opatrenia.

Vstup do rekreačných a ubytovacích zariadení je predbežne do 24. 1. 2021 (vrátane) povolený iba zamestnancom zariadenia.

Podrobnosti stanovia zamestnanci zodpovední v jednotlivých rekreačných a ubytovacích zariadeniach za ich prevádzku.